•  

Kho hàng vật tư thủy lực NACHI

Danh sách sản phẩm Thủy lực NACHI trong kho DPS Việt Nam :

1. Bơm thủy lực NACHI
Model :

 • IPH-4B-32-20
 • IPH-2B-6.5-T-11
 • IPH-2B-8-11
 • IPH-3B-10-20
 • IPH-3B-13-20
 • IPH-3B-16-20
 • IPH-4B-20-20
 • IPH-4B-25-20
 • IPH-5B-40-11
 • IPH-5B-64-11
 • VDC-1A-1A2-20
 • VDC-2B-2A2-20
 • VDR-1B-1A3-22
 • VDR-1B-1A2-22
 • VDR-1A-1A3-22
 • PVS-1B-16N2-12
 • PVS-1B-16N3-12
 • PVS-1B-22N2-12
 • PVS-1B-22P2-12

2. Van thủy lực NACHI
Model :

 • OCF-G03-A60X-J50
 • OCF-G03-B60-Y-J50
 • OCF-G03-W60-X-J50
 • OCF-G03-W60-Y-J50
 • OF-G03-P60-(J)50
 • OG-G01-P1-21
 • SA-G03-A3Z-R-C2-21
 • SA-G03-C6-R-C2-21

3. Van điện từ NACHI
Model :

 • SE-G01-C5-GR-D2-40
 • SE-G01-E3X-GR-D2-40
 • SS-G01-A3Z-R-C1-31
 • SS-G01-A3Z-R-C2-31
 • SS-G01-A3Z-R-C230-31
 • SS-G01-A3X-R-D2-31
 • SS-G01-C5-R-C2-31
 • SS-G01-C5-R-C230-31
 • SS-G01-C5-GR-D2-31
 • SS-G01-C5-FGR-D2-40
 • SS-G01-C6-R-C2-31
 • SS-G01-C6-R-C230-31
 • SS-G01-C7Y-R-C230-31
 • SS-G01-E3X-GR-D2-31
 • SS-G03-A3X-R-C1-22
 • SS-G03-A3Z-R-C1-J22
 • SS-G03-A3X-R-C1-J23
 • SS-G03-A3Z-R-C2-J22
 • SS-G03-C5-R-C2-J22
 • SS-G03-C5-R-C230-J22
 • SS-G03-C6-R-C1-22
 • SS-G03-C6-R-C2-J22
 • SS-G03-C6-FGR-D2-22
 • SS-G03-C7Y-R-C230-J22
 • SA-G01-A3X-JR-C230-31
 • SA-G01-A3Z-JR-C230-31
 • SA-G01-C5-D2-31
 • SA-G01-C5-R-C2-31
 • SA-G01-C5-R-C230-31
 • SA-G01-C6-R-C2-31
 • SA-G01-C6-R-C230-31
 • SA-G01-C7Y-R-C2-33
 • SA-G03-A3Z-R-C2-31
 • SA-G03-A3X-R-C2-32
 • SA-G03-C7Y-R-C2-33

4. Van tiết lưu NACHI
Model :

 • CTS-G01-2-11

5. Cuộn cảm cho van điện từ thủy lực NACHI
Model :

 • EAC64-E115-1A
 • EAC64-E230-1A
 • EAC64-D1-1A
 • EBB64-C115
 • EBB64-D1
 • EBB64-D2
 • EBB64-E115
 • EBB64-E230
 • ECB64-C115
 • ECB64-E115
 • ECB64-E230
 • ECB64-D1
 • EDC64-C115
 • EDC64-E115-1A
 • EDC64-E230-1A
 • EDC64-D1-1A
 • EDC64-D2-1A

6. Van kiểm tra NACHI (van 1 chiều)
Model :

 • CFR-T03-10

7. Bơm dầu thủy lực NACHI
Model :

 • PVS-1B-16N1-12
 • PVS-1B-22N1-12

8. Chân bơm NACHI
Model :

 • IHM-2-10
 • IHM-4-10
 • MVD-1-115-10
 • MVD-1-115Y-10
 • MVD-1-135-10
 • MVD-1-135Y-10
 • MVD-2-135-10
 • MVD-2-160-10
 • MVD-2-160Z-10

9. Vòng bi NACHI
Model :

 • 6311-ZZ-EC3
 • 6304-ZZ-ECM
 • 6202-ZZ-ECM
 • 6901-ZZECM

10. Mũi khoan chuôi trụ NACHI
Model :

 • L500 F2.6(NSD2.6)
 • L500 F3.2
 • L500 F4.6
 • L500 F4.7
 • L500 F5.5
 • L500 F6.1 (NSD6.1)
 • L500 F7.0
 • L500 F7.3 (NSD7.3)
 • L500 F8.0
 • L500 F9.5
 • L500 F10.0
 • L500 F10.5 (NSD10.5)
 • L500 F13.0

11. Dao phay NACHI
Model :

 • L6230 F2
 • L6230 F4
 • L6230 F5
 • L6230 F6
 • L6478 F2
 • L6478 F4
 • L6478 F5
Loading...